Remiss av förslag till ny Kretsloppsplan för Sandvikens kommun

Förslaget till ny Kretsloppsplan är utskickad på bred remiss i kommunkoncernen och yttranden lämnas till kommunstyrelsen enligt utskickad information.

Kretsloppsplanen består av ett huvuddokument, en inspriationsbank med förslag på åtgärder samt ett antal bilagor.

Remissen inom kommunkoncernen pågår från novemver 2020 till mars 2021.
Sista dag för kommuens nämnder och styrelser att lämna yttrande till kommunstyrelsen kommer att meddelas inom kort.

Information om ärendet hittar du i följebrevet, i en filmad föredragning av ärendet samt i en instruktionsfilm om inspirationsbanken.
 

Här hittar du materialet

Kretsloppsplanens huvuddokument - version att läsa digitalt 

Kretsloppsplanens huvuddokument - version för utskrift

Film med föredragning av ärendet
Syftet med den filmade föredragningen är att kunna användas som en presentation av ärendet i kommunala nämnder och styrelser.

Remiss av förslag till reviderade lokala föreskrifter om avfallshantering

Förslaget till reviderade lokala föreskrifter om avfallshantering skickas ut på en begränsad remiss till berörda verksamheter som Sandvikenhus och Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Yttrande lämnas till Gästrike återvinnare enligt utskickad information, senast den 31 mars.